Đang mặc quần ngủ thì bổn nhiên chị cởi quần làm ad cứng hết hàng họ