Quên cách yêu! Admin vừa xóc lọ xong khi nghe bài hát này, còn bạn thì sao?