Seris check hàng rau cỏ các loại của checker MR8008.